HandMania.pl czyli Własna Praca się Opłaca

HandMania.pl artykuły na temat małego biznesu

Polecane: https://adwokaci-sg.pl

Strategia przedsiębiorstwa

Tagi: strategia, zarządzanie, zarządzanie strategiczne, firma, biznes,

Istotne w procesie formułowania strategii jestodniesienie przedsiębior­stwa do jego otoczenia. Zdanie to oddaje znaczenieanalizy sytuacji dla procesu planowania w przedsiębiorstwie, w tym strategicz­nego planowania marketingowego. Jeżeliproces ten ma zadanie opra­cowania scenariusza przyszłych działańmarketingowych przedsiębior­stwa, to nie można go formułować bez uwzględnieniaobecnego i przy­szłego otoczenia tych działań, zwłaszcza że obecny stan firmyoraz reakcja niektórych elementów otoczenia (np. nabywców i konkurentów) majądecydujący wpływ na realizację tej strategii. Analiza sytuacji jest więckolejnym krokiem (etapem) w procesie strategicznego planowania marketingowego.

Jako proces informacyjnego wsparcia proceduryplanowania strategicznego analiza sytuacji polega nie tylko na zwykłymgromadzeniu informacji, lecz także na umiejętnym ich analizowaniu orazprezentowaniu w postaci użytecznej dla planowanych decyzji. Popełnione tu błędyi przeoczenia będą miały bezpośredni wpływ na poprawność wyboru kierunkówdziałania, ocenę stopnia ryzyka i skuteczności przyjętych rozwiązań. Natomiastpominięcie tego etapu prowadzi do nieekonomiczności planów i działańmarketingowych oraz pozostawia przyszłe wybory strategiczne intuicji menedżera.Na analizie sytuacji spoczywa jeszcze jedno zadanie. Z perspektywy przyszłegoprocesu decyzyjnego jej realizacja ma ogromne znaczenie dla ujednoliceniastanowisk zespołu planującego. Prowadzi do tego wspólna analiza zebranychinformacji, a na jej podstawie ocena kluczowych problemów i szans marketingo­wych dla jednostki biznesu lub produktu przedsiębiorstwa.

Zebranie możliwie pełnego zakresu wymaganych informacji sprzyja eliminacjikonfliktów w zespole, które wynikają w sytuacjach niedomówień i nie­doinformowaniaoraz formułowania wniosków i decyzji bez należytych podstaw informacyjnych.Zajęcie wspólnego stanowiska wobec zgro­madzonych informacji o sytuacjiprzedsiębiorstwa - wspólna ocena, identyfikacja atutów, słabości, zagrożeń iszans dla przedsiębiorstwa - ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji. Realizacjaanalizy sytuacji spra­wia, że wszyscy w zespole planującym maja te sameinformacje, łatwiej uzyskuje się consensus w ocenie sytuacji, a to wszystkoprowadzi do klarownej sytuacji decyzyjnej.
Słów kilka o autorze:

Buźka

Jestem tutaj od tematów lekkich i przyjemnych, chociaż czasami chcę pokazać, że potrafię pisać również na tematy poważne. Dlatego zdarza mi się popełnić tekst także z zakresu ekonomii czy finansów.

Polecane: https://opiniak.com/opinie/airmax-internet-swiatlowodowy

Polecane: kancelaria ultimatum

BMW i Audi - dlaczego te marki zawojowały rynek?

BMW i Audi to dwie marki samochodowe, które odniosły ogromny sukces na rynku. Ale dlaczego właśnie te marki zawojowały rynek? Odpowiedź jest prosta - innowacyjne technologie, elegancki design i doskonała jakość.BMW i Audi słyną z wprowadzania innowacyjnych technologii do swoich samochodów. To przyciąga klientów, którzy poszukują

Czytaj więcej...

Losowy

Selekcja pracowników na nowe stanowisko w firmie

Selekcja to proces zbierania informacji o kandydatach na uczestników organizacji i wyboru najbardziej odpowiedniego spośród nich na wakujące stanowisko pracy. Selekcji wstępnej dokonuje się wśród kandydatów, którzy zgłosili się w wyniku przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej. Dalsza selekcja ma miejsce przy awansach pracowników już zatrudnionych w

Czytaj więcej...