HandMania.pl czyli Własna Praca się Opłaca

HandMania.pl artykuły na temat małego biznesu

Overdraft czyli kredyt w rachunku bieżącym

Tagi: rachunek bieżący, kredyty, kredyty dla firm, bankowość,

Kredyt w rachunku bieżącym (tzw. overdraft) przeznaczany jest na pokrycie zobowiązań wymagalnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwia on przedsiębiorstwu zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego w tym rachunku. Do uzyskania tego rodzaju kredytu niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego od określonego przez każdy bank czasu. Najczęściej kredytobiorca powinien być klientem banku przynajmniej od 3 miesięcy. Bank ustala kwotę kredytu w rachunku bieżącym kierując się zdolnością kredytową i sytuacją ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Z reguły okres kredytowania wynosi maksimum 12 miesięcy ale jeśli bank oceni przedsiębiorcę jako wiarygodnego klienta, możliwe będzie przyznanie takiego kredytu w następnych latach.

Kredyt w rachunku bieżącym zwiększa saldo debetowe rachunku bieżącego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może zatem dokonywać płatności w ciężar rachunku, na kwotę większą niż aktualny stan wolnych środków na rachunku. Kwota ta nie może jednak przekraczać sumy wolnych środków i limitu określonego w umowie. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym ustalana jest indywidualnie. Bank bierze przy tym pod uwagę potrzeby oraz wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy, a także jego zdolność kredytową. Kredyt ten ma charakter odnawialny, co oznacza, iż wszelkie wpływy na rachunek pomniejszają wysokość zadłużenia.

Odsetki naliczane są na bieżąco jedynie od wielkości faktycznego zadłużenia i co miesiąc pobierane z rachunku. Spłata należnych odsetek może być zatem wliczona w ciężar limitu kredytowego. Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która ustalana jest najczęściej w oparciu o WIBOR (jeśli kredyt udzielony jest w złotówkach) oraz marżę banku.

Prowizje bankowe w Polsce wahają się zazwyczaj od 0% do 5% kwoty kredytu. W niektórych bankach dodatkowo pobierana jest tzw. prowizja kwartalna za administrowanie kredytem w rachunku bieżącym. Bardzo często banki żądają od przedsiębiorcy tzw. deklaracji negatywnej, w której kredytobiorca zapewnia, że nie będzie korzystał z kredytów w innych bankach, co stanowi swego rodzaju zabezpieczenia dla banku. Istotną zaletą korzystania z tej formy kredytu jest możliwość zadłużania się do ustalonego w umowie limitu przez określony w umowie okres. Ważne jest także, że środki z tego kredytu mogą być wykorzystane na dowolny cel.

Charakterystyczny dla kredytu w rachunku bieżącym jest szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności każdorazowego składania dyspozycji uruchomienia kredytu. Środki uzyskane z takiego kredytu mogą zapewnić utrzymanie bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym swobodnym prowadzeniu rozliczeń z partnerami handlowymi, szczególnie w sytuacji, gdy istnieją rozbieżności pomiędzy terminami wpływów i wydatków. W okresie obowiązywania umowy można bowiem składać dyspozycje płatnicze w ciężar rachunku bieżącego na kwotę większą niż aktualny stan środków na rachunku. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym dla przedsiębiorstw jest jednak zdecydowanie wyższe niż przeciętne oprocentowanie zwykłych kredytów gospodarczych udzielonych na taki sam okres.

W szczególnych przypadkach przyznawany jest tzw. kredyt w rachunku kredytowym. Jest to kredyt obrotowy udzielany w specjalnie wydzielonym rachunku kredytowym na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Taki kredyt wymaga oddzielnych dyspozycji i przeksięgowań między rachunkiem bieżącym a rachunkiem kredytowym przedsiębiorstwa. Podstawowym celem kredytu w rachunku kredytowym jest ewidencja wykorzystania i spłaty kredytu przez bank. Udzielany jest zazwyczaj podmiotom gospodarczym charakteryzującym się wysokim poziomem zdolności kredytowej. Najczęściej udziela się go jako kredytu docelowego, kredytu kasowego, kredytu na pokrycie wymagalnych zobowiązań, kredytu sezonowego lub kredytu w formie linii kredytowej. W ramach kredytu w rachunku kredytowym udziela się przede wszystkim kredytów płatniczych i kredytów rewolwingowych.
Słów kilka o autorze:

Buźka

Jestem tutaj od tematów lekkich i przyjemnych, chociaż czasami chcę pokazać, że potrafię pisać również na tematy poważne. Dlatego zdarza mi się popełnić tekst także z zakresu ekonomii czy finansów.

BMW i Audi - dlaczego te marki zawojowały rynek?

BMW i Audi to dwie marki samochodowe, które odniosły ogromny sukces na rynku. Ale dlaczego właśnie te marki zawojowały rynek? Odpowiedź jest prosta - innowacyjne technologie, elegancki design i doskonała jakość.BMW i Audi słyną z wprowadzania innowacyjnych technologii do swoich samochodów. To przyciąga klientów, którzy poszukują

Czytaj więcej...

Losowy

Upadłość podmiotów umowy faktoringowej

Szereg kwestii prawnych wiąże się z upadłością podmiotów związanych z transakcją faktoringu. Mówiąc o upadłości faktoranta należy zaznaczyć, że ewentualność nastąpienia owego zdarzenia powinna mieć odzwierciedlenie w umowie faktoringowej. Zwykle sprowadza się to do zamieszczenia zastrzeżenia prawa faktora do wypowiedzenia umowy

Czytaj więcej...